Fundamental Principles of the Constitution of the Confederation

Anayasa çalışmamız, Kongre Deklarasyonundaki alanlarda endişeye mahal bırakmayacak belirleyici esasları içermelidir.

Bunlar;

1.      Adalet, İçişleri, Savunma ve Dışişleri ile ilgili mevzuat ve uygulayıcı teşkilât merkezden yapılmalı,

2.      Başkanlık Sistemi olmalı,

3.      Milli Meclis, Bölgesel Federal Meclis ve Konfederasyon Meclis üyeleri seçimle gelmeli,

4.      Seçim Kurulu, Seçim kanunu, siyasi partiler kanunu atama ve yapma yetkisi Konfederasyon Merkezinde olmalı

5.      Üye devletlerin sınırları değiştirilmemeli,

6.      Milli Devletlerin, Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonlarının ve İslam Konfederasyonu Başkanları seçimle gelmelidir.

7.      Dört Ana faaliyet alanındaki mevzuat  Konfederasyon Meclisinin yetkisinde olmalı,

8.      Milli devletler dâhil mahkemelerin kurulması, yargıçları atanması ve yargı faaliyetleri konfederasyon seviyesinde oluşturulacak bir kurulca sağlanmalı, bu kurul üyelerinin seçimi konfederasyon Meclisi ve Konfederasyon başkanının yetkisinde olmalı,

9.      İç güvenlik ve emniyet teşkilâtı merkezden tayin edilmeli,

10.  Dış politika esasları Konfederasyon Başkanı ve Meclisi yetkisinde olmalı, Elçiler Konfederasyon başkanı tarafından atanmalı,

11.  Bütün Silahlı kuvvetler Konfederasyon Genelkurmay Başkanına bağlanmalı,

12.  Bölgesel Federasyon Başkan ve yetkileri net belirtilmeli,

13.  Milli Meclisler ve başkanlarının yetki ve sorumlulukları da kargaşa ve ihtilafa meydan verilmeyecek şekilde net belirlenmelidir.

14.  Mahalli İdarelerin yetki ve sorumluluğu Konfederasyon Meclisi tarafından belirlenmeli, seçimi Milli Devletlerin seçmenleri tarafından yapılmalıdır.

Last modified on 03 Mar 2018