İslam Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler

İKİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BEYANNAMESİ 

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatı hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir. 

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak ana konuları;

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-yapıldı)
 • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018)
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şekilde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliğinin (İDSB) de işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır. 

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmıştır.

Kongrede 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından sunulan bildiri özetleri ve bildiriler ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.([i]) 

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ayrıca 29 ülkeden 70’i Türkiye’den 109 STK yetkilisi tarafından da onaylanmış ve basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii]) 

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır.([iii]) 

  

KONGRENİN İKİNCİSİ;

ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), İslâm Ülkeleri STK Birliği (İDSB), Uluslararası Müslüman Âlimler Derneği (UMAD) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği / International Union Of Muslim Scholars (IUMS)’nin de iştirakiyle, 01-02-03 Kasım 2018 tarihinde “İSLÂM EKONOMİSİ VE ORTAK EKONOMİK SİSTEMLER” alt başlığında yapılacaktır. 

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır. 

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır. 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyarına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
 • Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
 • Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da, El Kaide; Irak’ta Haşdi Şabi; Nijerya’da Boko Haram; Orta Afrika’da Anti Balaka; Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PYD; Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, PYD, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

 

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

 

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

 

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekâlet savaşları (asimetrik Savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

İKİNCİ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

İstanbul’da, 01:03 Kasım 2018 tarihinde icra edilecektir.

İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarıyla ilgili hususlar, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı altında incelenecektir. 

Bu kongrenin amacı;

İslâm Birliğine giden yolda, İslâm Fıkhında İktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesidir. 

İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları, aşağıda yer alan EK-A’daki hususların ortaya çıkarılması için şu başlıklar altında incelenecektir; 

 • İslam Ekonomisi
 • İslam Ülkelerinin Ekonomik Potansiyelleri Ve Yapısal Özellikleri
 • İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Ve Ticari İşbirliği
 • İslam Ülkeleri Arasında Ticaret Hacmi Ve Ticaret Potansiyeli
 • İslam Ülkelerinde Temel Ekonomik Sorunlar
 • İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Artırılması
 • Finansal Sektörde İşbirliği

  

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 15 Ağustos 2018
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Eylül 2018
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 01 Ekim 2018
 4. Kongre tarihi                         : 01-02-03 Kasım 2018

 

ASSAM Kongreleri İcra Komitesi

 

(i) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi.html

(ii) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

(iii) https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PztAM+03E_Eylül+0300REylAM+03_0C1

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Takvimi

ÖNEMLİ TARİHLER 

 1. Özet gönderme son tarihi : 15 Ağustos 2018
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Eylül 2018
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 01 Ekim 2018
 4. Kongre tarihi : 01-02-03 Kasım 2018
Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PzPM+03E_Mayıs+0300RMayPM+03_0C1
01 May 2018
2446
(2 votes)

Kongre Ana Konuları

İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarıyla ilgili hususlar, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı altında incelenecektir. 

Bu kongrenin amacı;

İslâm Birliğine giden yolda, İslâm Fıkhında İktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesidir. 

İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları, aşağıda yer alan "Ekonomik Güç Belirleme Kriterlerindeki" hususların ortaya çıkarılması için şu başlıklar altında incelenecektir; 

 • İslam Ekonomisi

 • İslam Ülkelerinin Ekonomik Potansiyelleri Ve Yapısal Özellikleri

 • İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Ve Ticari İşbirliği

 • İslam Ülkeleri Arasında Ticaret Hacmi Ve Ticaret Potansiyeli

 • İslam Ülkelerinde Temel Ekonomik Sorunlar

 • İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Artırılması

 • Finansal Sektörde İşbirliği

İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÜCÜNÜ BELİRLEME KRİTERLERİ 

 1. İslâm fıkhında (Kur’an’da ve Sünnette) iktisadi hayata yön veren hükümler
  • İslâm İktisadı Mefhumu ve Metodolojisi
  • İslâm İktisat Modelinde Tüketim ve Üretim
  • İslâm İktisat Modelinde Devletin Rolü
  • İslâm İktisat Modelinde Sigorta
  • İslâm İktisat Modelinde Faizsiz Bankacılık
  • İslâm İktisat Modelinde Zekât Uygulaması ve Mali Siyaset
  • İslâm İktisat Modelinde İktisadî Gelişme
  • İslâm Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği
 2. İslâm Ülkelerinin İş Gücü;
  • İş Gücü politikası
  • İş Gücü Eğitimi
  • İş Gücü Durumu
  • İşsizlik
  • Yurt Dışına Giden Gelen İşçiler
  • Çalışma Koşulları ve Usulleri
  • İşçi-İşveren, İşçi-Devlet ilişkileri
 3. İslam ülkelerinin üretim kalem ve kapasiteleri
 • Tarım ürünü üretim kalem ve kapasiteleri
  1. Tarım Politikaları, Gelişme Programları, Gerçekleşme Oranları
  2. Tarım Teknolojisi Verimliliğe Etkisi
  3. Ziraat, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Faaliyetleri ve Üretimi
  4. Tarım Ürünleri Olarak Yeterlilik Durumu
 • Sanayi Ürünü Üretimi kalem ve Kapasiteleri
  1. Sanayileşme politikaları
  2. Sanayi Sektörleri, Üretim Miktarları
  3. Sanayide Çalışan İşgücü ve Sanayi Dallarına dağılımı
  4. Yer altı madenleri
  5. Enerji Üretimi ve Yeterlilik Durumu
  6. Savunma Sanayi Üretimi
   1. Harp, Silah, Araç ve gereçlerinin Üretimi
   2. Savunma Sanayi Olarak Dışa bağımlılık
 • Stratejik maddeler ve Stokları
 • Ticaret Kapasiteleri
  1. İç ve Dış Ticaret politikaları
  2. Ticari Şirketler ve Meslek Kuruluşları
  3. Fiyat hareketleri
  4. İthal ve İhraç Maddeleri ve İlişkide olduğu Ülkeler
  5. Dış Ticarete konan Kısıtlar, Ülke Ekonomisinin Hassasiyetleri
  6. İlişkide Bulunduğu Uluslararası Ekonomi Örgütleri
  7. Ödemeler dengesi
 • Turizm ve Tanıtım
  1. Turizm Politikası ve Eğitim
  2. Ülkeye Gelen Turistler
  3. Turizmi tanıtma Faaliyetleri
  4. Turizm Anlaşmaları
  5. Otel, Motel, Kampingler
  6. Projeler
 • Maliye Politikaları
  1. Bütçe, Emisyon Durumu, Para Değeri, Altın ve Döviz Durumu, İstikrazlar
  2. Bütçenin Önceki Yıllara Göre Değişiklik Gösteren Yönleri
  3. Devletlerin Maliye ve Para Politikaları
  4. Yatırımların Yapıldığı Alanlar ve Üretim yerlerine Göre dağılımı
 1. İslam ülkelerinin ihracat kalem ve kapasiteleri
  • Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
  • Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
 2. İslam ülkelerinin ithalat kalemleri ve hacimleri
  • Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
  • Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
 3. İslam ülkelerinin milli gelirleri ve dağılımları
 4. Dünya ülkeleri arasında uygulanan ekonomik işbirliği esas ve prensipleri
 5. İslam ülkeleri arasında kurulabilecek ekonomik işbirliği esas ve prensipleri
Last modified on nd+03:00+0300R+0310800_K2_PzAM+03E_Temmuz+0300RTemAM+03_0C1
21 Eki 2018
2896
(1 Vote)

İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler Kongre Programı

01 KASIM 2018 PERŞEMBE

09:00-10:00

  KAYIT

10:00-12:00

  Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

  Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM EKONOMİSİNİN KAYNAKLARI

İSLAM ÜLKELERİNDE TEMEL İKTİSADİ MESELELER

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Yabancı Egemenliğinden İslam dünyasının ekonomik bağımsızlığına doğru

Prof. Dr. Ali Muhyiddin KARADAĞİ

Suudi Arabistan

İslam Ülkelerindeki Ekonomik Sorunlar “Çad Örneği”

Dr. Yahya Abdullah AHMED

Çad

İslam İktisadı Açısından Ekonomik Sistemde Yapılması Gereken Değişimler

Dr. Enes Süleyman Ahmet AGBARIA

Filistin

İslam Ekonomisi Modelinde Üretim ve Tüketim Kararları

Prof. Dr. Abdulmecid El NACCAR

Tunus

İbn Haldun’un İktisadi Düşüncesi ve Günümüz İktisat Anlayışına Katkısı

Prof. Dr. Alpaslan AÇIKGENÇ

Türkiye

Somali Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkisi

Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Eray KARAKAŞ

Türkiye

İslam Birliği Ve ‘İslami Ekonomik Doktrin’de Faiz Meselesi-I

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU

Türkiye

İslam Ülkeleri Enerji Kaynaklarının Stratejik Önemi Çerçevesinde Türkiye ve UGETAM’ın Rolü

Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ

Türkiye

İkinci Oturum

15.00-16:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ- I

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ- II

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan ERKUŞ

Sosyo-Ekonomik Kalkınma için On Kurumsal Değer: Batı'da Uygulanan, Müslüman Dünyasında Konuşulan

Prof. Dr. Necati AYDIN

Suudi Arabistan

İslam Birliği İçin Ekonomik İşbirliğinin Prensipleri

Compaore BOUKARY

Burkina Faso

EEntegrasyon Ekonomileri ve Müslüman Dünyası: AB ve İKT'nin Karşılaştırmalı Analizi

Muhammad Ramzan SHAHİD,

Sumaira REHMAN

Pakistan

Hansa Birliğinden- Avrupa Birliğine, Avrupa Ekonomisinin Gelişimi

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

Türkiye

Türkiye’nin OECD Ülkeleri İçindeki Suç Oranları Mukayesesi ile Bazı Asya Ülkelerinin Gelir ve Suç İlişkisi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Said CEYHAN,

Arş. Gör. M. Akif PEÇE

Türkiye

Doğu Afrika’nın Dünya’ya Penceresi: Cibuti

Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Fırat KARAKÖY

Türkiye

Potansiyelleri Artırma Girişimi Olarak

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR):

Modeller Ve Bölüşüm

Dr. Ali Muhammed Osman El-IRAKI

Suudi Arabistan

Ekonomik İşbirliğinin İslam Birliğine Katkısı

Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Türkiye

Üçüncü Oturum

16.00-17.15

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ-III

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati AYDIN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

İslami Finansman Aracı Olarak Sukukun Türkiye Örneğinde Piyasa Riski Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN
Prof. Dr. Hakan Erkuş

Türkiye

ABD – İran Gerginliğinin İslam Ülkelerinin Ekonomik Bütünleşmesine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

Türkiye

İslami Finansal Kooperatifler, Toplumun İhtiyaçlarını Karşılamak için Kapsayıcı Bir Model

Mamode Raffick NABEE MOHOMED

Mauritus

Avantaj ve Dezavantajlarıyla İslam Ortak Mali Piyasası

Dr. Ashraf DAWABA

Mısır

Faiz Uygulamasının İslam Perspektif Açıdan Değerlendirilmesi

Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

İslami Ticaret Birliği

Emrullah ŞİMŞEK Muhammet Sirri ŞİMŞEK

Türkiye

İslam Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İşbirliğini Artırmada İslami Finans İlkeleri ve Prosedürlerinin Paylaşılması: Malezya Modeli

Sheila Ainon YUSSOF

Malezya

İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğini Artırma

Mansour ELH-AMANI

Nijer Cumhuriyeti

Araştırma, Geliştirme ve İnovasyonda İslami Bağışların Rolü (Vakıflar)

Prof.Dr. Ghada AMER

Mısır

Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği Arasındaki Dış ticaret işlemlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Yakup BULUT,

Zeynep ERALDEMİR

Türkiye

Dördüncü Oturum

17.15-18.30

İSLAM EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET

İSLAM EKONOMİSİ VE TURİZM

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Kamu Düzeni Ve Toplumsal Tabakalar Arası Yakınlaşmada Zekât Müessesinin Rolü Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Yakup BULUT

Türkiye

İslam Dünyasında İnanç Turizminin Yeri Ve Önemi: Kudüs Örneği

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

Dua’a İsmail Yacob AL-SAIFI

Türkiye

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı İle Dış Ticaret Analizi

Doç. Dr. Taner AKÇACI

Öğr. Gör. Şehadet BULUT

Türkiye

İslam Bankasına Yönelik Perspektifler ve İslam Ekonomisinin Gelişimine Katkıları

Baba Younus MOHAMMAD

Gana

İslam Ekonomisi Perspektifinden Para Politikası Yapımında Devletin Rolü

Wisam Saleh Al-KUBEYSİ

Iraq

Ortadoğu Ülkeleri İle Sağlık Turizmi

Doç. Dr. Sevil ÖZKAN

Öğr. Gör. Gamze KAĞAN

Türkiye

Barter E Trade

Mustafa UÇTU

Türkiye

İslam Piyasa Ekonomisi:

İslam Ekonomisi Modelinde Kalkınma Şekilleri

Mohamed NOURİ

Tunus

 

İslam Dünyası Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Ortak Sağlık Yatırım Fonu

Prof. Dr. Zaleha KAMURUDDİN

Malezya

Dr. Kemal AYDIN

Türkiye

Türkiye'nin Bölgesinde ve Dünyada Bilim ve Teknolojik Gelişmelere Bakışı, Ortak İşbirlikleri ve Yerel Ekonomilerine Katkısı

Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ

Türkiye

Beşinci Oturum

18.30-19.45

İSLAM EKONOMİSİ VE DEVLET YÖNETİMİ

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞBİRLİKLERİ - IV

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Fuat GÖKÇE

Hazreti Muhammed (sav) ve Dört Halife Döneminde İslam Devleti Yönetiminin Esas ve Usulleri

Prof. Dr Muhammed Ahmed EL KURDI

Suudi Arabistan

Tarım Ticareti Sektörü: İİT Üyesi Ülkelerde Özel Sektör için Roller ve Fırsatlar

Baba Younus MOHAMMAD

Gana

İslam Ülkelerinin Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mehmet DURUEL

Türkiye

D8 Ülkeleri arasında iktisadi işbirliğinin geliştirilmesi

Abdulhafez ELSAWİ

Mısır

Ekonomik İşbirliği Siyasi Çatışmaları Sonlandırmak İçin Bir Yol Olabilir mi?

 Sahar ZAKİ

Mısır

İslami Altın Dinar, İslami Özel Çekme Hakkı ve İslami Ödemeler Birliği (IPU): Bazı Kavramsal ve Pratik Düşünceler

Tahir BEG

Hindistan

Kuran'da ve Sünnette İktisadi Hayata Yön Veren Hükümler

الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية المشتركة

Jaber Bakri Mohamednur Al SAIEG

Suudi Arabistan

Dünya Ekonomisinde Büyük Şirketlerin Yeri, Önemi ve Sağladığı Avantajlar; Müslüman Dünyası Açısından Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Türkiye

Fil ve Kureyş Sureleri Bağlamında İktisadi İşbirliklerinin Kur’an’daki İlkeleri

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Türkiye

Orta Asya Ülkelerinin Bütünleşmesinde Çin ve Rusya Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Sait OCAKLI

Türkiye

02 KASIM 2018 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

İSLAM EKONOMİSİNİN KAYNAKLARI-II

İSLAM EKONOMİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferudun KAYA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Fuat GÖKÇE

Davranışsal İktisat, Sınırlı Rasyonellik ve İslam İktisadı İlişkisi

Doç. Dr. Ferudun KAYA

Hayal ÖZÇİM

Türkiye

Türkiye’nin Helal Turizm Pazarında Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek Unsurlarının Turizm Politikası Açısından İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Prof. Dr. Hüseyin ALTAY

Türkiye

Bazı Seçkin İslam Bilginlerinin İslami Ekonomisi ve İktisadi Düşünceleri

Nur UDDIN

Bangladeş

İslam İktisadını Geliştirme Kurulu Önerisi

Tarek ZUMAR, Ahmed OMRAN

Mısır

İslam Felsefesi ile Karşılaştırma Yapan Bir Batı Medeniyetinin Ekonomik Felsefeye Referansla Eleştirisi

Dr. Erdal AYDIN

Türkiye

Dünya’da ve Türkiye’de Helâl Turizmin Yeri Ve Önemi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Türkiye

Piyasadaki Adalet: İslam'ın Pazar İdeolojisinin Bir Sergisi

Abdul-Rahim ADADA

Türkiye

İslam Birliği Ekonomik İşbirliğinin Yol Haritası

Suat GÜN

Türkiye

10:00 – 12:00

KONGRE RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE KAPANIŞ

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

  Kongre Yöneticileri,

  Oturum Yöneticileri,

  Tebliğ Sunan Akademisyenler

12:00 – 14:00

Cuma Namazı ve Dinlenme

14:00 –

Öğle Yemeği ve Boğaz Turu

Last modified on st+03:00+0300R+0310800_K2_PztAM+03E_Aralık+0300RAraAM+03_0C1

İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu II

  


İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN
ASSAM
İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU
DEKLARASYONU-II
(03 KASIM 2018)

1. AMAÇ
Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU”nun kurulmasını ve İslâm Dünyasını layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesinin gerekliliğini beyan ve deklare ederiz.


2. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN TEŞKİL USUL VE ESASLARI
    a. İslâm Akidesi’nin Teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmasını şart ve gerekli görürüz.
   b. İslâm Birliğinin tesisi için hizmet vermek üzere, Bakanlar kurullarımıza “İslâm Birliği Bakanlıkları”nın ihdasının zaruri olduğunu kabul ederiz.
    c. İslâm Birliğinin ilk adımının “ASRİKA İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun teşekkülü olmasının zaruretine inanırız.
   d. İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını ve bunun için de İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesini gerekli buluruz.
   e. Birleşmiş Milletler Teşkilatınca tanınmış halkı Müslüman devletlerin sayısının salt çoğunluğunun bu bildirgeyi kabul etmesi ile “ASRİKA İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun teşkilinin uygun ve gerekli olduğunu kabul ve deklare ederiz.
   f. Müslüman Devletlerin “ASRİKA İslâm Ülkeleri Birliği”ne katılmaları için parlamentolarının 2/3 çoğunlukla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunlukla karar vermelerini şart koşarız.
  g. Kurulacak İslâm Birliğinin; Adı, Yönetim Şekli, Birlik Başkanının Statüsü ve Seçim Şekli, Resmi Dili, Bayrağı, Başkenti; Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi; Birliğin Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Teşkili; Parlamento Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları, Bütçesi ve Üye Devletler tarafından karşılanma usul ve esasları; Bölgesel Yapıların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları, Üye Devletlerin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili hususların, Üye Devletlerle uyumlu olarak “ASRİKA İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kararları ile olmasını kabul ederiz.

 

3. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK  FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR;

   a. Üye devletler ve Bölgesel oluşumların mevcut adalet sistemlerinin üzerinde bir adalet sisteminin, Ortak İç Güvenlik ve Savunma Sistemi ile Birlik dışındaki ülkelerle politik ilişkilerin merkezden yürütülmesinin gerekli ve zaruri olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
   b. Merkezi adalet, iç güvenlik, dışa karşı savunma ve dış işlerinin teşkili ile görev ve sorumluluklarının usul ve esaslarının “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” tarafından belirlenmesini uygun görür ve desteklemeyi taahhüt ederiz.

 

4. İSLÂM İKTİSADI VE İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI
İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasını zaruri görürüz.
Bunun için;
   a. İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,
   b. İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,
   c. İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,
   d. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,
   e. Zekât müessesinin devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesini,
   f. Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması, İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,
   g. Birliğin hedefleri doğrultusunda, her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulmasını,
   h. Müslüman devletlerin kaynaklarının sömürülmesine karşı ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılmasını,
   i. ARGE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması suretiyle dışa bağımlılığı azaltacak projelerin oluşturulmasını,
   j. İslam ülkeleri arasında mevcut turizm potansiyelinin geliştirilmesi, sağlık turizmi ve diğer turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik model ve programların geliştirilmesini,
   k. Afrika’nın birçok bölgesine açlık sınırında yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, ekonomik gelişmelerin sağlanması ve yönetim mekanizmalarında kapasite oluşumunda destek verilmesini,
   l. İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesini,
   m. İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun ve SWIFT sisteminin kurulmasını,
   n. Sanayileşmiş ülkelere karşı ortak strateji takip ederek üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasını.
   o. İslam ülkeleri arasında Ticaret merkezlerinin kurulmasını, ikili veya çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarının yapılmasını ve geliştirilmesini.
   p. islam Ülkeleri arasında ''Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, El Birliği Sistemi ve Vakıfların" yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini.
   q. Ekonomik ve Ticari işbirliğinin arttırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılmasını,
   r. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün arttırılmasını,
   s. İslam ülkeleri arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının genişliğine ve sosyo-kültürel yapının müsait olmasına rağmen bu potansiyelin iyi kullanılmaması ve islam ülkeleri arasında ikili ve kurumlar arası işbirliğinin yetersiz kalmasının temelinde yer alan bir takım siyasi engellerin, ekonomik sistem farklılıklarını, ülke içi ve ülkeler arası istikrarsızlıkların ve ekonomik problemlerin ortadan kaldırılmasını 
   t. Bölgeler arasındaki iktisadi bütünleşmeyi geliştirebilecek unsurlar arasında dil, din, tarih bileşkesinde olu an kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulmasını.

Gerekli ve zaruri görürüz. 

 

5. İSLAM DÜNYASINI önüne, "ASRİKA İslam Devletleri Birliği" ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ koymak üzere. müteakip yıllarda:
   a. Savunma Sanayi İşbirliği,
   b. Ortak Savunma Sistemi,
   c. Müşterek Dış Politika,
   d. Müşterek Adalet Sistemi,
   e. Ortak Asayiş ve Güvenlik

ANA TEMALI, Uluslararası ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanmasında kararlı olduğumuzu DEKLARE ederiz. 

 

ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 01-02 Kasım 2018 tarihlerinde “İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi”ni, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı ile icra etmiştir.

ASSAM Kongresi sonucunda ekte bulunan “İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Deklarasyon 18 Kasım 2018 tarihinde STK Fuarında düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile duyurulmuştur.

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_PzPM+03E_Ocak+0300ROcaPM+03_1C1
30 Ara 2021
549
(1 Vote)

2'inci Kongre Özet Kitapçığı

2'inci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Bildirileri Özet Kitapçığı Yayınlandı.

Kitapçığa ulaşmak için linke tıklayınız.

Last modified on th+03:00+0300R+0310800_K2_SalAM+03E_Ocak+0300ROcaAM+03_0C1