İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu II

  


İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN
ASSAM
İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU
DEKLARASYONU-II
(03 KASIM 2018)

1. AMAÇ
Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSU”nun kurulmasını ve İslâm Dünyasını layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesinin gerekliliğini beyan ve deklare ederiz.


2. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN TEŞKİL USUL VE ESASLARI
    a. İslâm Akidesi’nin Teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmasını şart ve gerekli görürüz.
   b. İslâm Birliğinin tesisi için hizmet vermek üzere, Bakanlar kurullarımıza “İslâm Birliği Bakanlıkları”nın ihdasının zaruri olduğunu kabul ederiz.
    c. İslâm Birliğinin ilk adımının “ASRİKA İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun teşekkülü olmasının zaruretine inanırız.
   d. İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını ve bunun için de İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesini gerekli buluruz.
   e. Birleşmiş Milletler Teşkilatınca tanınmış halkı Müslüman devletlerin sayısının salt çoğunluğunun bu bildirgeyi kabul etmesi ile “ASRİKA İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun teşkilinin uygun ve gerekli olduğunu kabul ve deklare ederiz.
   f. Müslüman Devletlerin “ASRİKA İslâm Ülkeleri Birliği”ne katılmaları için parlamentolarının 2/3 çoğunlukla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunlukla karar vermelerini şart koşarız.
  g. Kurulacak İslâm Birliğinin; Adı, Yönetim Şekli, Birlik Başkanının Statüsü ve Seçim Şekli, Resmi Dili, Bayrağı, Başkenti; Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi; Birliğin Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Teşkili; Parlamento Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları, Bütçesi ve Üye Devletler tarafından karşılanma usul ve esasları; Bölgesel Yapıların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları, Üye Devletlerin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili hususların, Üye Devletlerle uyumlu olarak “ASRİKA İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kararları ile olmasını kabul ederiz.

 

3. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK  FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR;

   a. Üye devletler ve Bölgesel oluşumların mevcut adalet sistemlerinin üzerinde bir adalet sisteminin, Ortak İç Güvenlik ve Savunma Sistemi ile Birlik dışındaki ülkelerle politik ilişkilerin merkezden yürütülmesinin gerekli ve zaruri olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
   b. Merkezi adalet, iç güvenlik, dışa karşı savunma ve dış işlerinin teşkili ile görev ve sorumluluklarının usul ve esaslarının “İslâm Ülkeleri Parlamentosu” tarafından belirlenmesini uygun görür ve desteklemeyi taahhüt ederiz.

 

4. İSLÂM İKTİSADI VE İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI
İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasını zaruri görürüz.
Bunun için;
   a. İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,
   b. İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,
   c. İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,
   d. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,
   e. Zekât müessesinin devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesini,
   f. Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması, İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,
   g. Birliğin hedefleri doğrultusunda, her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulmasını,
   h. Müslüman devletlerin kaynaklarının sömürülmesine karşı ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılmasını,
   i. ARGE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması suretiyle dışa bağımlılığı azaltacak projelerin oluşturulmasını,
   j. İslam ülkeleri arasında mevcut turizm potansiyelinin geliştirilmesi, sağlık turizmi ve diğer turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik model ve programların geliştirilmesini,
   k. Afrika’nın birçok bölgesine açlık sınırında yaşayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi, ekonomik gelişmelerin sağlanması ve yönetim mekanizmalarında kapasite oluşumunda destek verilmesini,
   l. İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesini,
   m. İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun ve SWIFT sisteminin kurulmasını,
   n. Sanayileşmiş ülkelere karşı ortak strateji takip ederek üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınmasını.
   o. İslam ülkeleri arasında Ticaret merkezlerinin kurulmasını, ikili veya çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarının yapılmasını ve geliştirilmesini.
   p. islam Ülkeleri arasında ''Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, El Birliği Sistemi ve Vakıfların" yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini.
   q. Ekonomik ve Ticari işbirliğinin arttırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılmasını,
   r. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün arttırılmasını,
   s. İslam ülkeleri arasındaki potansiyel işbirliği alanlarının genişliğine ve sosyo-kültürel yapının müsait olmasına rağmen bu potansiyelin iyi kullanılmaması ve islam ülkeleri arasında ikili ve kurumlar arası işbirliğinin yetersiz kalmasının temelinde yer alan bir takım siyasi engellerin, ekonomik sistem farklılıklarını, ülke içi ve ülkeler arası istikrarsızlıkların ve ekonomik problemlerin ortadan kaldırılmasını 
   t. Bölgeler arasındaki iktisadi bütünleşmeyi geliştirebilecek unsurlar arasında dil, din, tarih bileşkesinde olu an kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulmasını.

Gerekli ve zaruri görürüz. 

 

5. İSLAM DÜNYASINI önüne, "ASRİKA İslam Devletleri Birliği" ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ koymak üzere. müteakip yıllarda:
   a. Savunma Sanayi İşbirliği,
   b. Ortak Savunma Sistemi,
   c. Müşterek Dış Politika,
   d. Müşterek Adalet Sistemi,
   e. Ortak Asayiş ve Güvenlik

ANA TEMALI, Uluslararası ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanmasında kararlı olduğumuzu DEKLARE ederiz. 

 

ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 01-02 Kasım 2018 tarihlerinde “İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi”ni, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı ile icra etmiştir.

ASSAM Kongresi sonucunda ekte bulunan “İslâm Birliği için ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ASSAM Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve Deklarasyonun Türk ve İslâm Ülkeleri kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Deklarasyon 18 Kasım 2018 tarihinde STK Fuarında düzenlediğimiz bir basın toplantısı ile duyurulmuştur.

Last modified on 12 Oca 2020