İslâm Birliği İçin Savunma Sanayi İşbirliği Usul Ve Esasları

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRE BEYANNAMESİ

GENEL

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin, Birincisine 27 İslâm Ülkesinden katılan STK Temsilcileriyle yapılan istişare sonucunda sürekliliğinin sağlanmasına karar verilmiştir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, ilki 2017, ikincisi 2018 yılında uygulanan ve her yıl icra edilmesi planlanan "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin, geçmiş yıllarda uygulanan, bu yıl ve müteakip yıllarda uygulanacak, ana konuları;

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017-Yapıldı)
 • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018-Yapıldı)
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019)
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

şeklinde seçilmiş ve sonunda İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir model olarak ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Kongrenin birincisi ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) ve İslam Dünyası STK Birliğinin (İDSB) işbirliği ile 23-24 Kasım 2017 tarihinde yapılmıştır.

Birinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine 27 İslâm Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış olup, 11 Ülkeden 31 akademisyen tarafından bildiri özetleri sunulmuş ve bildiriler ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır. ([i])

Kongre sonucunda “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda “İslâm Birliği Bakanlığı” ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu” ayrıca 29 ülkeden 70’i Türkiye’den 109 STK yetkilisi tarafından da imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. ([ii])

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır. ([iii])

Kongremizin ikincisi yine ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da Üsküdar Üniversitesi, Adaleti Savunanlar Derneği, İslam Dünyası STK Birliğini (İDSB) ve Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği / International Union Of Muslim Scholars (IUMS)’nin işbirliği ile 1-2 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştır.

İkinci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresine; 29 İslam Ülkesinden Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi ve akademisyen katılmış, 15 Ülkeden 66 akademisyen tarafından 58 bildiri sunulmuş, bildiriler ASSAM Uluslararası Hakemli Dergisinde (ASSAM-UHAD) ve ASSAM WEB Sitesinde elektronik ortamda yayınlanmıştır.

İkinci Kongrede sunulan bildiriler ve Kongre sonuç raporu dikkate alınarak, Birinci kongre deklarasyonunu da kapsayacak şekilde bir bildirge hazırlanmış, karar verici mekanizmalara, İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara ve dünya kamu oyuna sunulmuş ve ASSAM WEB Sitemizde yayınlanmıştır. ([iv])

KONGRENİN ÜÇÜNCÜSÜ;

ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da, Üsküdar Üniversitesi (ÜÜ), Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER), iştirakiyle 19-20-21 Aralık 2019 tarihinde “İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI” ana başlığında yapılacaktır.

Müteakip kongrelerin ASSAM bünyesinde ve koordinatörlüğünde İslâm ülkelerinin STK’larıyla işbirliği halinde farklı ülkelerde yapılması planlanmaktadır.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır. İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde yayınlanacaktır.

 

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ:

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ine (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyarına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 1. Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
 2. Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
 3. Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
 4. Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan;
 5. Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
 6. Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %33’üne, sahip olan;
 7. Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Türkiye’yi ve İslâm Coğrafyasını kan ve gözyaşına boğan ve harabe haline getiren; Afganistan’da, El Kaide; Irak’ta Haşdi Şabi; Nijerya’da Boko Haram; Orta Afrika’da Anti Balaka; Türkiye’de Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML), PKK, PYD, FETÖ/PYD; Suriye’de El Nusra Cephesi, DEAŞ, PYD, HTŞ, silahlı terör örgütleri küresel güçlerin kontrol ve desteğinde faaliyet göstermektedirler.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (3.644.342) ([v]), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2016 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 935.008 kişi olmuştur. ([vi])

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekâlet savaşları (Asimetrik Savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

İstanbul’da, 19-20 Aralık 2019 tarihinde icra edilecektir.

İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında incelenecektir.

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 1. İslam Ülkeleri Ortak Askeri Standardizasyon Merkezi oluşturulmasının usul ve esasları
 2. Sanayi ve imalat sanayiinin sınıflandırılması, savunma sanayinin imalat sanayiindeki yeri ve uluslararası standartları,
 3. İslâm ülkeleri arasında işbirliğinin tesisi için savunma sanayi stratejisinin ve çerçevesinin belirlenmesi
 4. Savunma sanayiinin bilimsel ayağı, meslek yüksek okulları ve üniversitelerde savunma sanayiinin yeri, üretime dönük savunma sanayi eğitim ihtiyacı,
 5. İslam ülkeleri silahlı kuvvetlerinde kullanılan ana muharebe vasıtalarının dökümünün oluşturulması,
 6. İslam ülkelerinin savunma sanayi yapısı, üretimi (tank – uçak – gemi – füze – balistik füze – hava savunma sistemi), ithalat, ihracat, insan gücü kapasitelerinin (her bir ülke için ayrı) değerlendirilmesi,
 7. İslâm ülkelerinin kullandığı ve ürettiği savunma sanayi ürünlerinin cins, miktar ve standartlarının veri tabanının oluşturulması ve ortak kullanıma açılması için sistem oluşturulmasının esas ve usullerinin belirlenmesi,
 8. Ortak savunma sanayi ürünü üretme imkân ve kabiliyetleri ile savunma sanayiinde işbirliği ve ortak üretim sistemi modelinin oluşturulması,
 9. Küresel güçlerin savunma sanayi ürünü üretim imkân ve kabiliyetleri, teknolojik seviyeleri, ortak üretim ve denetim sistemleri, ARGE kapasiteleri,
 10. Küresel güçlerin ulaştığı SİBER güvenlik ve Kuantum Sistemine geçiş durumları
 11. İslam ülkelerinin siber güvenlik imkân ve kabiliyetleri ile ortak ARGE ve SİBER güvenlik sistemlerinin oluşturulma yöntemlerinin tespiti,
 12. İslâm ülkelerinin elektronik harp ve radar sistemleri ile ilgili imkân ve kabiliyetleri,
 13. Savunma sanayii hizmet sektöründe faaliyet gösteren Özel Askeri Şirketlerin imkân ve kabiliyetleri,
 14. İslâm coğrafyası için ortak veri tabanı oluşturarak üretim sistem ve modellerinin geliştirilmesi imkânlarının araştırılması,
 15. Savunma sanayii ürünlerinin üretimi ve dolaşımı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda uygulanan kontrol sistemini sağlayan mevzuatın belirlenmesi

                                    

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ PROGRAMI

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 31 Ekim 2019
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Kasım 2019
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 01 Aralık 2019
 4. KONGRE TARİHİ : 19-20 Aralık 2019

 

ASSAM Kongreleri

İcra Komitesi

 

[i]Türkçe https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/islam-birligi-kongresi- ozet-kitapcigi.html

Arapça https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/assam-kongre-2017-ar/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-ar.html

İngilizce https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/the-islamic-union-congress-abstract-book.html

[ii] Türkçe https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

Arapça https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/assam-kongre-2017-ar/kongre-17-deklarasyonu-ar.html

İngilizce https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/congress-17-declaration.html

[iii] Türkçe https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

Arapça https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/assam-kongre-2017-ar/confederation-constitution-ar.html

İngilizce https://www.assamcongress.com/congresses/past-to-future-government-forms/confederation-constitution.html

[iv] Türkçe https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

Arapça https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/2018-congress-ar/kongre-2018-deklarasyon.html

İngilizce https://www.assamcongress.com/congresses/2018-congress/congress-18-declaration.html

[v] Kaynak: TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Gn. Müdürlüğü-11 Şubat 2019.

[vi] http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php -Europe – Jan.2016 

 

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi Takvimi

ÖNEMLİ TARİHLER

 1. Özet gönderme son tarihi : 20 Eylül 2019
 2. Kabul edilen özetlerin duyurusu : 15 Ekim 2019
 3. Tam metinlerin son gönderme tarihi : 1 Kasım 2019
 4. KONGRE TARİHİ : 19-20 Aralık 2019Kongre Ana Konuları

İslam Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti, “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında incelenecektir.

Üçüncü Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları aşağıdaki başlıklar altında incelenecektir.

 

 • İslam Ülkeleri Ortak Askeri Standardizasyon Merkezi oluşturulmasının usul ve esasları  
 • Sanayi ve imalat sanayiinin sınıflandırılması, savunma sanayinin imalat sanayiindeki yeri ve uluslararası standartları,
 • İslâm ülkeleri arasında işbirliğinin tesisi için savunma sanayi stratejisinin ve çerçevesinin belirlenmesi
 • Savunma sanayiinin bilimsel ayağı, meslek yüksek okulları ve üniversitelerde savunma sanayiinin yeri, üretime dönük savunma sanayi eğitim ihtiyacı,
 • İslam ülkeleri silahlı kuvvetlerinde kullanılan ana muharebe vasıtalarının dökümünün oluşturulması,
 • İslam ülkelerinin savunma sanayi yapısı, üretimi (tank – uçak – gemi – füze – balistik füze – hava savunma sistemi), ithalat, ihracat, insan gücü kapasitelerinin (her bir ülke için ayrı) değerlendirilmesi,
 • İslâm ülkelerinin kullandığı ve ürettiği savunma sanayi ürünlerinin cins, miktar ve standartlarının veri tabanının oluşturulması ve ortak kullanıma açılması için sistem oluşturulmasının esas ve usullerinin belirlenmesi,
 • Ortak savunma sanayi ürünü üretme imkân ve kabiliyetleri ile savunma sanayiinde işbirliği ve ortak üretim sistemi modelinin oluşturulması,
 • Küresel güçlerin savunma sanayi ürünü üretim imkân ve kabiliyetleri, teknolojik seviyeleri, ortak üretim ve denetim sistemleri, ARGE kapasiteleri,
 • Küresel güçlerin ulaştığı SİBER güvenlik ve Kuantum Sistemine geçiş durumları
 • İslam ülkelerinin siber güvenlik imkân ve kabiliyetleri ile ortak ARGE ve SİBER güvenlik sistemlerinin oluşturulma yöntemlerinin tespiti,
 • İslâm ülkelerinin elektronik harp ve radar sistemleri ile ilgili imkân ve kabiliyetleri,
 • Savunma sanayii hizmet sektöründe faaliyet gösteren Özel Askeri Şirketlerin imkân ve kabiliyetleri,
 • İslâm coğrafyası için ortak veri tabanı oluşturarak üretim sistem ve modellerinin geliştirilmesi imkânlarının araştırılması, 
 • Savunma sanayii ürünlerinin üretimi ve dolaşımı ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda uygulanan kontrol sistemini sağlayan mevzuatın belirlenmesi

 

 

 

Asrika Ortak Savunma Sanayi Üretimi Kongre Programı

19 ARALIK 2019 PERŞEMBE

09:00-10:00

 

KAYIT

 

10:00-12:00

 

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

 

1.    E. Gn. Adnan TANRIVERDİ- ASSAM Ynt. Krl. Bşk. ve CB Danışmanı

2.    Prof. Dr. Nevzat TARHAN - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

3.    Prof. Dr. Kazım UYSAL – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

4.    Prof. Dr. Mehmet ZELKA - Üsküdar Üniversitesi V.Rektörü / ASSAM Ynt. Krl. Bşk.V.

5.    PROTOKOL KONUŞMALARI

12:00-14:00

Öğle Yemeği (12:00-13:30) – Namaz (13:30-14:00) – Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

Savunma İşbirliği, Ortaklık, Tutarlılık Ve Ticaret C + + + Planı

Abdul MALİK

PAKİSTAN

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNCAY

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

Ali COŞAR

TÜRKİYE

Coğrafyamızda KBRN Tehdidi Ve Güvenliği

Prof. Dr. Levent KENAR

TÜRKİYE

Savunma Sanayinde İş Birliğinin Usul Ve İlkeleri İslam Birliği Oluşmasında Zorluklar

Compaoare BOUKARY

BURKİNA FASO

Müslüman Ülkeler Arasında Entegre Bir Enerji Güvenliği Modelinin Geliştirilmesinin Önemi

 

Oğuzhan AKYENER

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TÜRKİYE

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zekâ Destekli Sistem Yöneticisi

Burak BOZKURTLAR

TÜRKİYE

15:00-15:10

Ara / Çay-Kahve Arası

İkinci Oturum

15.10-16:10

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kuramsal Alt Yapının Gerekliliği

Asım ÖZTÜRK

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Arası Yetenek Havuzu Oluşturmak İçin Mühendislik Ve Profesyonel Hizmetlere Yönelik Sanal Kurumsal İşbirliği Modeli

 

Erdal YILMAZ

Atilla DOĞAN

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Ve Güvenlik İşbirliği

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

TÜRKİYE


Ortak Bir Modelleme Ve Simülasyon Altyapısının Kurulması

Dr. Hamid Alper ORAL

TÜRKİYE

Yeni Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler Ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar Ve Silahlar

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

TÜRKİYE

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Savunma Sanayinin Durumu Ve Buna Bağlı Üretim İmkanı Ve Savunma Ürünlerinin Kapasitesi

Prof. Dr. Ziya ABDULALİYEV

 Osman BULUT

AZERBAYCAN

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

Prof. Dr. Yakup BULUT

Dr. Soner AKIN

TÜRKİYE

Hızlandırıcı Sistemleri Ve Süper İletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii Ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

Prof. Dr. Hatice DURAN YILDIZ

TÜRKİYE

16:10-16:20

Ara / Çay-Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.20-17.20

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİNİN YAPISI

 

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Savunma Sanayi-Eğitim İşbirliği Modeli:

Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii Örneği

Emre DORUK

TÜRKİYE

İslam Ülkelerinin Savunma Harcamaları Ve Savunma Sanayi Kapasiteleri

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

TÜRKİYE


İslam Ülkeleri İçin Ortak Askeri Standartlar Merkezi Kurma İlkeleri Ve Prosedürleri

E. Tümg. E. Büyükelçi                Dr. Shahid HASHMAT

PAKİSTAN

Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Sanayinin Potansiyeli Ve İslam Dünyasındaki Rolü

Osman DOSSOV

KAZAKİSTAN

Havacılık Teknolojileri Sektöründe Ulusal Mesleki Standartların Ve Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi: Türk Havacılık Örneği

Emre YILMAZ

TÜRKİYE

İslam Dünyasında Savunma Sanayilerinin Gelişiminde Vakıf Ve Hayır Kurumlarının Rolü

Wisam Mahdı SALEH

IRAK

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Savunma Sanayii Çalışmaları

Ali SARI

TÜRKİYE

İslam Dünyasında Askeri Üsler Ve Güç Dengesi

Sahar Zaki KABEL

MISIR

17:20-17:30

Ara / Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

17.30-18.30

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayii’nin İmalat Sanayiindeki Yeri Uluslararası Standartlar

Doç. Dr. İsmail BARIŞ

TÜRKİYE

Askeri Standardizasyon Ve Metroloji Merkezleri – Uygulama Örneği

Melih TANRIVERDİ

TÜRKİYE

Özel Askeri Şirketlerin İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Abdulkadir ERTAŞ

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Sanayi Stratejisinin Oluşturulması

Ersan ERGÜR

İstanbul-TÜRKİYE

İslâm Birliği İçin Savunma Sanayi İşbirliği Usul Ve Esaslarının Tespiti

Dr. Şakir SÜLOĞLU

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

Asım ÖZTÜRK

TÜRKİYE

21.Yy’da Uluslararası İlişkilerde Realist Teori Bağlamında İslam Ülkeleri Arasında Ortak Savunma Sanayii Politikalarının Önemi

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Onur ÖZER

TÜRKİYE

 

 

 

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul Ve Esasları

              

 

Hulusi GÜLEN

TÜRKİYE

20 ARALIK 2019 CUMA

Beşinci Oturum

09.00-10.00

İSLÂM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖZEL ŞİRKETLERİN ROLÜ

İSLAM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ ENGELLER

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI / TUSAŞ

TÜRKİYE

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

TÜRKİYE

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI / TUSAŞ

TÜRKİYE

Gizli Bilgi Aktarımı İçin İnternette Gizli Kanalların Gerçekleştirilmesi Yöntemleri

Prof. Dr. Vagif GASİMOV

Dr. Yahya ÖZDEMİR

AZERBAYCAN

İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği

Vehbi KARA

TÜRKİYE

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası İçin Önemi

Yaroslav SAMOYLOV

UKRAYNA

 

İslam Ülkelerinde Askeri Okulların Eğitim Durumu Ve Ortak Bir Standart Plan Oluşturmayı Amaçlamak

Kalilla MAJANOV

KAZAKİSTAN

İslam Dünyası İle Çin'in Yükselen Silah Ticareti

Murat KARA

TÜRKİYE

10:00-10:10

Ara / Çay-Kahve Arası

Altıncı Oturum

10:10-10:55

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

  İSLÂM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KENAR

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi Ve Yükselen Güçler

Umur Tugay YÜCEL

TÜRKİYE

Ortak Savunma Sanayi Üretimi

Mansour Elh AMANI Mahaman LAOUALI

NİJER

Aralık Devriminden Sonra Savunma Sanayi Faaliyetlerinin Sudan Ekonomisine Etkileri

Mohamed AHMED Dowina AHMED

SUDAN

Ateşli Silahlarda Değişik Tip Ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

Haşim PIHTILI

Ramazan YILDIRIM

TÜRKİYE

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

Suat GÜN

TÜRKİYE

 

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

Musa BİLGİN

Doç. Dr. Şener KARABULUT

TÜRKİYE

10:55-12:30

DEĞERLENDİRME / KAPANIŞ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Kongre Yöneticileri

Oturum Başkanları

Tebliğ Sunan Akademisyenler

12:30–14:00

Cuma Namazı ve Dinlenme

14:00  -

Öğle Yemeği ve Firma Ziyareti

 

Oturumlar

19 Aralık 2019 Perşembe

09:00-10:00

KAYIT

10:00-12:00

Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

Abdul Malik

PAKİSTAN

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN, Merve TUNCAY

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

Ali Coşar

TÜRKİYE

CBRN Threat and Securıty in Our Geography

Prof. Dr. Levent Kenar,

 

TÜRKİYE

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayii’nin İmalat Sanayiindeki Yeri Uluslararası Standartlar

Doç.Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

 

Importance of Developing an Integrated Energy Security Model among the Muslim Countries

 

Oğuzhan Akyener,

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TÜRKİYE

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zeka Destekli Sistem Yöneticisi

Burak Bozkurtlar

TÜRKİYE

 

15:00-15:10

Ara / Çay-Kahve Arası

 

İkinci Oturum

15.10-16:10

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

Emre DORUK

 

TÜRKİYE

A Virtual Enterprise Collaboration Model  for Engineering and Professional Services to Create Talent Pool of Inter-Islamic Countries

 

Erdal YILMAZ, Atilla DOĞAN

 

TÜRKİYE

 

 

İslam Ülkeleri Arasında Savunma ve Güvenlik İşbirliği

 

Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Establishment of a Common Modeling and Simulation Infrastructure

Hamid Alper Oral

TÜRKİYE

Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar ve Silahlar

 

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI,

 

TÜRKİYE

The Sıtuatıon of Defense Industry and The Assocıated Productıon Possıbılıty and Capabılıty of Defense Products at The Department of Cıvıl Engıneerıng in Istanbul Technıcal Unıversıty

Ziya Abdulaliyev,

Osman Bulut

TÜRKİYE

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

Yakup BULUT

Soner AKIN,

 

Hatay, TÜRKİYE

Hızlandırıcı Sistemleri ve Süper iletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

Hatice DURAN YILDIZ,

TÜRKİYE

 

16:10-16:20

 

Ara / Çay-Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.20-17.20

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Havacılık_ve_Uzay_Teknolojileri_Sektöründe_Mesleki_Standarlar

 

 

Emre YILMAZ,

 

Ankara-TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

İslam Ülkelerinin Savunma Harcamaları ve Savunma Sanayi Kapasiteleri

 

Mehmet ZELKA, Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Principles and Procedures to estahblish the joint military standarts center for Islamic Countries

Dr. Shahid HASHMAT

 

PAKİSTAN

 

The potential of the defense industry of the Republic of Kazakhstan and its role in the Islamic world

 

 

Osman DOSSOV, Gulnara DOSSOVA

 

KAZAKİSTAN

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Sanayi Stratejisinin Oluşturulması

Ersan ERGÜR

 

İstanbul-TÜRKİYE

The Role of the Waqf and Charitable Organizations in the Development of Defense Industries in the Islamic World

Wisam Mahdı SALEH,

 

IRAK

 

Studies on Defense Industry at Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

 

Ali Sarı

 

TÜRKİYE

İslam dünyasında askeri üsler ve güç dengesi

Sahar ZAKİ,

 

MISIR

17:20-17:30

Ara / Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

17.30-18.30

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kurumsal Alt Yapının Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

 

Savunma_Sanayi-Eğitim_İşbirliği_Modeli

Serhat GÜL,

 

Ankara-TÜRKİYE

Özel Askeri Şirketlerin İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet ZELKA,                Abdulkadir ERTAŞ

TÜRKİYE

 

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Emre YILMAZ, Berat Emre İLERİ, Şener KARABULUT, Mehmet Arif ADLI

 

TÜRKİYE

 

İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti

 

 

Dr. Şakir SÜLOĞLU

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

21.YY’da Uluslararası İlişkilerde Realist Teori Bağlamında İslam Ülkeleri Arasında Ortak Savunma Sanayii Politikalarının Önemi

Mehmet ZELKA, Onur ÖZER

TÜRKİYE

 

 

 

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul ve Esasları

 

 

Hulusi GÜLEN

 

TÜRKİYE

20 ARALIK 2019 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

 

İSLÂM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖZEL ŞİRKETLERİN ROLÜ

 

İSLAM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ ENGELLER

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

 

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

TÜRKİYE

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği

Vehbi KARA,

 

TÜRKİYE

الدفاعية  الصناعات  في  التعاون   ومبادئ  أساليب   تحديات

الوحدة الإسلامية جل  أ من

COMPAOARE BOUKARY

 

BURKİNA FASO

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası için Önemi

Yaroslav SAMOYLOV,

 

Ankara, TÜRKİYE

 

Capabılıtıes And Possıbılıtıes Of Islamıc Countrıes In Relatıon To The Electronıc Warfare And Radar Systems

Sheila Ainon Yussof,

 

MALEZYA

China's Rising Arms Trade with Islamic World

Murat Kara

 

TÜRKİYE

10:00-10:10

Ara / Çay-Kahve Arası

İkinci Oturum

10:10-11:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

  İSLÂM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KENAR

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi ve Yükselen Güçler

Umur Tugay Yücel,

 

TÜRKİYE

Common Defense Industry Production

MANSOUR ELH AMANI MAHAMAN LAOUALI,

 

TÜRKİYE

Aralık Devriminden Sonra Savunma sanayi faaliyetlerinin Sudan ekonomisine etkileri

Mohamed Ahmed Dowina AHMED,

 

İstanbul, TÜRKİYE

Ateşli Silahlarda Değişik Tip ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

Haşim Pıhtılı, Ramazan Yıldırım

TÜRKİYE

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

Suat GÜN,

 

TÜRKİYE

 

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

Musa BİLGİN, Sener Karabulut

TÜRKİYE

11:00-11:10

Ara / Çay-Kahve Arası

Değerlendirme

Oturumu

11:10-12:10

 

 

12:30-14:00

 

14:00 -

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

 

SALON MEKKE

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

Kongre Yöneticileri,

Oturum Yöneticileri,

Tebliğ Sunan Akademisyenler

 

Cuma Namazı ve Dinlenme

Öğle Yemeği ve Gezi Programı

ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Ergür Kongre Tanıtım Röportajı

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde Pullman Istanbul Hotel & Convention Center'de  “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında yapılacaktır.

Basın Duyurusu

ASSAM “Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği” “ULUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN” Üçüncüsünü 19-20 ARALIK 2019 tarihinde “İstanbul PULLMAN Otelde” icra edecektir.

3. Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresi, “İslam Birliği İçin Savunma Sanayi İşbirliğinin Usul ve Esaslarının Tespiti” Ana başlığında “ASRİKA (Asya-AfrikaORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ” Teması ileuygulanacaktır.

ASSAM Organizasyonu olan 3. Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine Üsküdar Üniversitesi, İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve ASDER (Adaleti Savunanlar Deneği) aktif destek verecektir.

19 Aralık 2019 Perşembe günü Saat 10.00’da Açılış Oturumu ile başlayacak olan 3. Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresinde, Yedi Ülkeden, konunun uzmanı 58 Akademisyen tarafından, iki salonlu altı oturumda, aşağıda Kongre Programında belirtilen Alt Konu Başlıklarında, 48 bildiri sunulacaktır. 20 Aralık 2019 günü öğleden önce icra edilecek son değerlendirme Oturumu ile Kongrenin akademik çalışması tamamlanacak, öğleden sonra BAYKAR MAKİNA tesislerine yapılacak gezi sonunda da KONGRE kapanışı yapılacaktır

 

3. ULUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRESİ BASIN DUYURUSU'na aşağıda yer alan linke tıklayarak indirebilirsiniz.

 

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Tanrıverdi tarafından yapılan açış konuşması

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi tarafından yapılan açılış konuşması

Açılış Ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi okunan Kur'an Tilaveti ile başladı.

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'den Kongre Tanıtım Röportajı

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, ASSAM'ı ve İslam Birliği Kongrelerini Anlatan Röportajın 2. Kısmı

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde Pullman Istanbul Hotel & Convention Center'de  “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında yapılacaktır.